Savivalda

Lopšelio-darželio tarybą sudaro 9 nariai. Lopšelio-darželio tarybos nariai renkami trejiems metams:

4 nariai atstovauja tėvams (globėjams),

4 nariai – pedagogams ir 

vienas narys – vietos bendruomenės atstovas.

Lopšelio-darželio tarybos posėdį šaukia pirmininkas. Posėdžio šaukimo iniciatyvos teisę turi Lopšelio-darželio tarybos pirmininkas, Lopšelio-darželio taryba nutarimu, Lopšelio-darželio direktorius, Lopšelio-darželio direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

Lopšelio-darželio tarybos kompetencija pateikta Vilniaus lopšelio-darželio „Žvangutis“ nuostatuose (žr. Nuostatai).