Apie Mus

Vilniaus lopšelio – darželio „Žvangutis“ veiklos pradžia – 1963-11-22.
Vilniaus lopšelis – darželis „Žvangutis“ – nesiekianti pelno ikimokyklinio ugdymo įstaiga, padedanti tėvams vykdyti vaikų ugdymo funkcijas. Steigėjas – Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Istaigoje ugdomi vaikai nuo vienerių metų amžiaus. Lopšelis – darželis įsikūręs miesto centre, greta Savivaldybės ir verslo centro „Europa“. Veikia dvi ankstyvojo amžiaus, trys ikimokyklinio amžiaus grupės, kuriose ugdomi vaikai nuo 3 iki 6 metų ir priešmokyklinio ugdymo grupė.
Lopšelyje – darželyje tenkinami svarbiausi judėjimo, pažinimo, saviraiškos poreikiai, puoselėjama vaiko individualumas, iniciatyvumas, kūrybiškumas, siekiama laiku reaguoti į tėvų lūkesčius ir poreikius vaiko atžvilgiu. Įstaiga dirba pagal individualią ugdymo programą, jos filosofinis pagrindas – rekonstruktyvistinė vaiko raidos teorija. Ji remiasi Ž. Pjaže, Kolbergo, Dž. Brunerio idėjomis. Programa tiesiogiai siejasi su valstybine vaikų darželio programa „Vėrinėlis“(1993) „Ankstyvojo ugdymo vadovu“ (2001). Vaikas – aktyvus savo žinojimo, identiteto, kultūros kūrėjas. Programa orientuota į vaiką, į jo poreikių tenkinimą, ugdymas – netiesioginis, vedantis į savarankišką informacjos priėmimą. Įstaigoje žaidimas neatsiejamas nuo ugdymosi. Žaisdami vaikai kopijuoja tikrovę, ima iš jos elementus, vaidmenis… Veikla skatinama eksperimentuojant, bandant, darant išvadas. Lopšelyje – darželyje ugdytiniai skatinami aktyviai suvokti ugdomąją medžiagą, kūrybiškai ją analizuoti, konstruoti.
Darželio ir grupių  erdvės atviros tėvams, jie kviečiami dalyvauti kasdienėje vaikų veikloje, šventėse. Be kalendorinių ir valstybinių švenčių , įstaigoje jau tradicinėmis tapo teatro, šeimų šventės, žiemos sporto šventė. Įstaiga bendradarbiauja ir dalijasi patirtimi su metodinio ratelio „Aidas“lopšeliais – darželiais, bendradarbiauja su Vilniaus teatru „Lėlė“, dalyvauja tarptautinėje programoje „Zipio draugai“
Įstaigoje dirba kompetentingi, kvalifikuoti, gebantys keistis, aktyviai ieškantys naujovių ir jas įgyvendinantys, pedagogai.
Pedagogai geba pagrįsti savo veiklą, ją sisteminti ir tobulinti, nuolat dalyvauja mieste organizuojamuose renginiuose, seminaruose, kelia savo kvalifikaciją. Jiems nuolat padeda ir rūpinasi vaikų gerove aptarnaujančio personalo darbuotojai.
Ugdymo pagrindas – pedagogų idėjos, savarankiška, kūrybinė pertvarka. Ugdymo metodai – bendradarbiavimas, paskatinimas, palankumas, pagalba.

Prioritetai
• Ugdymo planų realizavimas, tenkinant vaiko poreikius ir tėvų lūkesčius, siekiant ugdymo kokybės.
• Saugios, atitinkančios Higienos normas, įstaigos kūrimas.
• Įstaigos, atviros kaitai, kūrimas.

Misija
Ikimokyklinės įstaigos paskirtis – padėti šeimai kvalifikuotai ugdyti ikimokyklinio amžiaus vaiką. Teikti ankstyvojo, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo paslaugas, integruojant sveikatingumo programas, socialinių įgūdžių ugdymo programą „Zipio draugai“. Kurti aplinką, užtikrinančią sąlygas vaiko saugumui, bendravimui, socialinių įgūdžių plėtrai, žaidimo plėtotei, pažinimo, aktyvumo ir judėjimo poreikių tenkinimui. Subrandinti vaiką mokymuisi mokykloje. Užtikrinti Lirtuvos Respublikos Konstitucijos, įstatymų, steigėjo įsakymų, kitų teisės aktų laikymąsi. Sudaryti galimybes kiekvienam bendruomenės nariui puoselėti kultūrinę, socialinę kompetencijas, būti veikliu, nuolat tobulėjančiu žmogumi.

Vizija
Įstaigą įsivaizduojame, kaip nuolat besimokančią, atvirą pokyčiams, diegiančią naujus ugdymo modelius, paremtus realiaias finansais, laiduojančią darnų vaiko ugdymą nuo vienerių iki septynerių metų, glaudžiai bendradarbiaujančią su šeima.
Institucijos įsipareigojimas visuomenei:
• kiekvienai šeimai prieinamas kokybiškas ugdymas ir socialinės paslaugos nuo vienerių metų;
• bedruomenės narių kvalifikacijos, kultūros ir asmeninių gebėjimų tobulinimas, siekiant užtikrinti ugdymo kokybę ir gebėjimą kurti bendruomenės gyvenimą;
• lopšelis – darželis, įgyvendindamas savo ikimokyklinio ugdymo programą, laiduos demokratinėmis, kultūrinėmis ir tautinėmis vertybėmis paremtą vaikų ugdymą, atskleisdamas individualius vaiko gebėjimus ir galias.